Wanneer jouw bedrijf door de coronacrisis wordt getroffen zijn er diverse nieuwe en bestaande regelingen waarvoor je als ondernemer in aanmerking kunt komen.
Onderstaand vind je een kort overzicht van de belangrijkste regelingen. 
Natuurlijk willen wij jou graag helpen bij het aanvragen hiervan.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud Werkgelegenheid (NOW) 
De noodmaatregel vervangt de werktijdverkorting (WTV). Deze is ingetrokken omdat deze niet goed toepasbaar was op de huidige uitzonderlijke situatie. Werkgevers kunnen
vanaf 6 april een aanvraag indienen bij het UWV voor een tegemoetkoming in de loonkosten en een voorschot ontvangen. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020.
De NOW is bedoeld voor werkgevers die met omzetverlies te maken hebben om zo werknemers met een vast én flexibel contract in dienst te houden en door te betalen. Ook oproepkrachten vallen hieronder. De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet vanaf 1 maart jl. maar maximaal 90% van de loonsom.
Voor werknemers die onder de regeling vallen betekent dit dat hun loon volledig kan worden doorbetaald. Werknemers verbruiken met de regeling hun WW-rechten niet omdat de regeling losstaat van de WW. Werknemers en werkgevers kunnen zelf afspreken of werknemers werk moeten verrichten. 
Klik hier voor de checklist om te kijken of je in aanmerking komt voor de regeling of om direct een aanvraag te doen.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
Deze regeling betreft een tijdelijke inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers met een levensvatbaar bedrijf die tijdelijk in de knel zitten.
De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. Deze voorziening heeft tijdelijk soepele voorwaarden vanwege de bijzondere situatie waarin Nederland verkeert. Met de regeling kunnen zzp'ers en mkb'ers ondersteuning aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud van maximaal 1.500 euro netto per maand en/of een lening van maximaal 10.157 euro voor bedrijfskapitaal. 
De maatregel gaat met terugwerkende kracht in per 1 maart 2020 en duurt vooralsnog tot 1 juni 2020. Net als de Bbz wordt deze regeling uitgevoerd door gemeenten. Om in aanmerking te komen voor de regeling moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan zoals ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en
in 2019 minimaal 1.225 uren werkzaam zijn geweest in je onderneming. Kijk hier voor vragen over deze regeling of download het aanvraagformulier
Overigens benadrukken de zelfstandigenorganisaties dat de Tozo een noodvoorziening is die financiële ondersteuning biedt aan zelfstandigen die het echt nodig hebben, lees meer.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)
Dit is een belastingvrije gift van 4.000 euro voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door de overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet geheel of grotendeels zien verdwijnen. Het gaat hier in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden en andere etablissementen zoals schoonheidssalons, die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen hebben moeten staken vanwege de 1,5 meter afstandseis. Vanaf 27 maart 2020 tot en met 26 juni 2020 kun je een aanvraag indienen. Je komt in aanmerking als je voldoet aan de voorwaarden én de hoofdactiviteit van je onderneming overeenkomt met een van de in de regeling genoemde SBI-codes.
Belangrijk: deze lijst is 7 april aangevuld en vanaf 15 april kan de aanvraag worden ingediend. Misschien dat je eerst niet in aanmerking kwam voor de tegemoetkoming maar nu wel. Kijk daarom hier voor meer informatie of regel je aanvraag online.

BMKB-C
Vanaf 16 maart zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Hierdoor kunnen bedrijven met een gezond toekomstperspectief onder gunstigere voorwaarden geld lenen bij de bank. Dit om te voorkomen dat bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het coronavirus in liquiditeitsproblemen komen. De verruiming houdt in dat de borgstelling omhoog gaat van 50 naar 75% van het krediet. Hierdoor kun je als ondernemer meer lenen dan je op basis van je onderpand zou krijgen. Deze maatregel is bestemd voor een overbruggingskrediet of verhoging van een rekening-courantkrediet met een maximale looptijd van twee jaar. Ook een aantal overige voorwaarden zijn versoepeld. Daarnaast zijn er diverse banken die gezonde bedrijven 6 maanden uitstel van aflossing verlenen.
Ondernemers, die voor de regeling in aanmerking willen komen, kunnen zich melden bij hun bank. 

Bijzonder uitstel van betaling belastingen
Wanneer je bedrijf door de coronacrisis in de problemen is gekomen, kun je de Belastingdienst verzoeken om uitstel van betaling van o.a. inkomstenbelasting, zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonheffingen. Je kunt het uitstel eenvoudig aanvragen bij de Belastingdienst met 1 online formulier voor meerdere belastingen. Zodra het verzoek is ontvangen, stoppen de invorderingsmaatregelen en krijg je automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Het uitstel geldt voor de belastingschuld op het moment van aanvraag maar ook voor de schulden die er in de 3 uitstelmaanden bij komen. De Belastingdienst zal ook geen teruggaves van belastingen verrekenen met openstaande bedragen waarvoor uitstel is gevraagd.
Ook krijg je geen boetes voor het niet op tijd betalen van belastingen. Let op: je moet wel op tijd aangifte doen!
Daarnaast wordt het binnen de versoepelde regeling voor kleinere ondernemers met een belastingschuld van minder dan € 20.000 makkelijker om langer dan 3 maanden uitstel te krijgen. Je moet dan wel kunnen aantonen dat je omzet aanzienlijk is gedaald ten op zichte van vorige maanden. Ook met een belastingschuld van meer dan € 20.000 kun je onder zwaardere voorwaarden langer uitstel krijgen.
Wanneer je door de huidige situatie een lagere winst verwacht is het bovendien raadzaam een verlaging van de voorlopige aanslag(en) aan te vragen.
De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden.
Meer over de belastingmaatregelen voor ondernemers lees je hier.

Voor een overzicht van alle regelingen en meer informatie kun je ook terecht bij het KVK Coronaloket. Dit is telefonisch bereikbaar op 0800 2117 voor al je ondernemersvragen, op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur
of kijk op https://www.kvk.nl/corona/

 

Bronnen: KvK, RVO, Belastingdienst